Jesteś tutaj: Start / O Nas / Rozkład dnia

Rozkład dnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

RAMOWY ROZKŁAD DNIA


6.00-8.00    Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafo-motorykę) rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, czynności opiekuńcze, obserwacja rozwoju dziecka, praca indywidualna z dzieckiem, czynności organizacyjne. Rozmowy indywidualne z rodzicami.


8.00-13.00    REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
8.00-8.15    Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.
8.15-8.30    Przygotowanie do śniadania (czynności higieniczne)
8.30-9.00    Śniadanie - kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku, czynności higieniczne (mycie zębów po śniadaniu).
9.00-10.00    Zajęcia edukacyjne, realizowane według  programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez realizację zadań edukacyjnych zgodnie z podstawą programową. Realizowanie zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zabawy swobodne samodzielnie organizowane przez dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.Obserwacje rozwoju dziecka, diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (5-latki).
10.00-11.15    Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia gimnastyczne kształtujące postawę dziecka, zabawy zorganizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze. W razie pogody uniemożliwiającej wyjście dzieci na podwórko – zabawy odbywają się w sali zajęć dzieci.
11.15-11.30    Czynności porządkowo-higieniczne. Przygotowanie do obiadu.
11.30-12.00    Obiad - kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku, czynności higieniczne.
12.00-12.15    Ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce, kwadrans na bajkę, słuchanie utworów literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, słuchanie bajek terapeutycznych.
12.15-13.00    Pobyt na podwórku przedszkolnym, spacery i wycieczki;  Zabawy tematyczne, dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy twórcze inicjowane przez dzieci i nauczyciela, 5 –  latki, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, i dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pozostałe dzieci zabawy swobodne wg zainteresowań i potrzeb dzieci. Obserwacje rozwoju dziecka. Prowadzenie diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (5-latki). Realizowanie zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzenie obserwacji rozwoju dziecka. Rozchodzenie się dzieci do domu zapisanych do godz. 13.00.


13.00-13.15    Czynności porządkowo-higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku
13.15-13.30    Podwieczorek - kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku, czynności higieniczne.
13.30-14.30    Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, , ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.
14.30-16.00    Rozchodzenie się dzieci. Zabawy w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej. Pobyt na podwórku przedszkolnym – zabawy dowolne dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domu. Indywidualne kontakty z rodzicami.